ทิพย์มาร ชงขุนทด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ป่างิ้ว (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน อบต.ป่างิ้ว
ประวัติและผลงาน
  • เป็นผู้ที่คอยให้การดูแลเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่าย ในการจัดเวทีเยาวชน และคณะกรรมการ
  • เป็นผู้ที่คอยดูแลเรื่องของงานเอกสารที่ต้องจัดส่ง เช่นหนังสือส่ง และการสรุปผลการดำเนินงาน

­