นัยพร ชีระศิลป์
เยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน อบต.ป่างิ้ว