นายสมนึก บำรุงญาติ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ใหญ่ใจดี ใน อบต.ป่างิ้ว
ประวัติและผลงาน
  • มีตำแหน่งเป็น ผอ.รพ.สต. 
  • เป็นวิทยากรกระบวนการได้

หลัง จากที่ทำงานร่วมกันมาระยะหนึ่งคุณหมอสมนึกเริ่มเข้าใจวิธีการออกแบบกระบวน การทำงานของ ผู้ประสานงานมากขึ้นและเริ่มขยับเสนอเรื่องการออกแบบที่สอดคล้องกับวิถี ชุมชน เช่นการศึกษาทุนชุมชนโดยใช้เรื่องจักรยาน เนื่องจากทางตำบลมีกลุ่มจักรยาน ดังนั้นคุณหมอจึงออกแบบให้น้องๆ เยาวชนได้ร่วมกับทีมชมรมจักรยานเรียนรู้ชุมชนไปพร้อมๆ กัน

­