นายสุพจน์ งามคณะ
กรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ใหญ่ใจดี ใน อบต.ป่างิ้ว