พรทิพย์ นิ่มนวล
นักเรียน ประถมศึกษาปีที่6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน อบต.ป่างิ้ว