จันทร์เพ็ญ รุ่งเรือง
ครูวิชาการ รร.บ้านกรูดหนองซำ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง ใน อบต.เมืองลีง