นันทา ศรีกลับ
นักพ้ฒาชุมชน อบต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน อบต.เมืองลีง
พี่เลี้ยง ใน อบต.เมืองลีง
ประวัติและผลงาน

ชีวิต...ที่ต้องก้าวเดิน

นันทา ศรีกลับ นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ กับอุดมการณ์ในการทำงานกับเส้นทางสู่...นักถักทอชุมชน


ถอดบทเรียนฉบับสมบูรณ์