ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
เลขาธิการมูลนิธิสดศรี - สฤษดิ์วงศ์ (มสส.)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน โครงการภาคีพูนพลังครู