วรรณา เลิศวิจิตรจรัส
ผู้จัดการโครงการชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน โครงการภาคีพูนพลังครู
ประวัติและผลงาน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

ประวัติการทำงาน

  • 2545-2547  นักวิจัยห้อง Lab
  • 2547-2553 วิทยากร KM ,ผู้ประสานโครงการ KM สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
  • 2554 - ปัจจุบัน  ผู้จัดการโครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ฯ, โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ครูสอนดี