ผช.ศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
หัวหน้าโครงการทีมขับเคลื่อนภาคเหนือตอนล่าง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมขับเคลื่อน ใน ภาคเหนือตอนล่าง
ประวัติและผลงาน

ความชำนาญ/ความสนใจพิเศษ 

ด้านหลักสูตรและการสอน


ผลงานที่ผ่านมา


ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ


เรื่องการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะครุศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2541)  ผู้วิจัย (ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย)

1.  เรื่องการวิจัยปฏิบัติการในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : กรณีศึกษา 5 โรงเรียน (พ.ศ.2545)  ผู้วิจัย (ทุนวิจัยของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ)

2.  เรื่องวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย  (พ.ศ. 2548)  หัวหน้าโครงการ (ทุนวิจัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

3.  เรื่องการพัฒนากระบวนการพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน  (พ.ศ.2548) หัวหน้าโครงการ (ทุนวิจัยของคณะกรรมการ อุดมศึกษา)

4.  เรื่องการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร  หัวหน้าโครงการ  (ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)


ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้


(1) หนังสือรูปแบบการสอน  (พ.ศ.2540)

(2) บทความจากงานวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน  ลงวารสารสักทองวารสารการวิจัย  ปีที่  12  ฉบับ  2/2549  กรกฎาคม -  ธันวาคม  2549  หน้า  27-48

(3) โครงการยุววิจัยท่องเที่ยวกำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย และอุทัยธานี ในเชิงบูรณาการการศึกษา เศรษฐกิจ และภูมิคุ้มกันความเป็นชุมชน ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอในงาน Thailand Research Symposium 2010 ภาคบรรยาย ระหว่างงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010)

(4) ให้สัมภาษณ์ออกอากาศวิทยุรัฐสภาเกี่ยวกับ การวิจัยโครงการยุววิจัยท่องเที่ยว เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มกราคม  2554 เวลา 7.30 -8.00 น.

ผลงานอื่น ๆ เช่น ตำรา บทความสิทธิบัตร ฯลฯ


รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ


ได้รับโล่รางวัลและเสนอผลงานเด่นด้านการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ ในการประชุมวิชาการ “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่สนองยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 1-2  สิงหาคม  2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ได้รับเลือกผลงานวิจัยเด่น ประจำปี พ.ศ.2552 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ : ให้เป็นกลไกวิชาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่”