กัญญารัตน์ จันอุดม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง
กัญญารัตน์ จันอุดม