พัชรินทร์ มหันตชัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 3/5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน