ณัฐรัตน์ ใจปิง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ