ดนุรุจณ์ ขัดศิริ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑/๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน