ดวงฤทัย กองตา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ