วณิชยา สุทธิแก้ว
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6/1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ