ดาริกา สุคนธมาศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน