พัฒนา แซ่ว่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน