พิชิต อรินทร์
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6/3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

­

­