พิชญาภรน์ พิมานกระสินธุ์
-
ประวัติและผลงาน

นางสาวพิชญาภรน์ พิมานกระสินธุ์ (แอพ) อายุ 18 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 การศึกษานอกโรงเรียน

ตำแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ ธุรการโครงการ


ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 2 (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

ก่อนทำโครงการสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ แต่ยังไม่มีทักษะที่ดีพอ เขียนบันทึกได้แต่ไม่ค่อยมั่นใจในการเขียน และหลังจากการทำงานเสร็จแล้วไม่ค่อยได้สรุปการประชุม หลังจากทำกิจกรรมในโครงการไปแล้วรู้จักวิธีการคิดและวิเคราะห์หลังจากการทำกิจกรรม และวางแผนการทำกิจกรรมในค่าย สามารถเขียนบันทึกการประชุมที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ทำงานต่อได้ และมีการสรุปการประชุมที่มีข้อมูลมากขึ้น