พรรษา ปุ่นเต็ก
สมาชิกเยาวชนอนุรักษ์ป่ายูงทอง
ประวัติและผลงาน

นาย พรรษา ปุ่นเต็ก (ไข่) อายุ 21 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย


การเรียนรู้ของเยาวชนผ่านการทำโครงการ

ในค่ายแรกการเขียนโครงการไม่ได้มาร่วม แต่ได้พบในการลงพื้นที่ การปลูกป่าปล่อยปลา 5 ธันวาคม และลงพื้นที่ติดตามโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ พบว่าเป็นคนร่าเริงชอบคุย พูดเล่นพูดแซว แต่เวลาถามหรือบอกให้แสดงความเห็นจะไม่มั่นใจในการพูดหรือแสดงความคิดเห็น แต้พอผ่านการอบรมในค่ายสอง (แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างศักยภาพ) หลังจากนั้นลงพื้นที่ติดตามพบว่า กล้าพูดแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น จนในค่ายสาม (สรุปบทเรียนการทำโครงการ) พบว่ามีส่วนร่วมกับกลุ่มเยาวชนอื่นๆ มากขึ้น อย่างเห็นได้ชัด