ประวัติและผลงาน

นางสาวเพชรรัตน์ ศิริเพชร (หนิง) อายุ 17 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ/ประชาสัมพันธ์

­

แรงบันดาลใจที่มาทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหรือเข้ามาร่วมกับกลุ่มเยาวชน

อนุรักษ์และรักษาไม้ในสิ่งที่ตนรักและชอบทิ้ง ธรรมชาติ(ป่าตก)และหยุดยั่งกระบวนการทำลายสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน เช่น การทิ้งขยะ ตัดไม้ทำลายป่า

­

บทบาทหน้าที่

-ช่วยเป็นผู้ช่วยในการสันทนาการในการจัดค่าย

-ถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายหรือพัฒนาศักยภาพให้น้องๆสมาชิกในกลุ่ม

-ทำความเข้าใจ ฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของน้องๆ เพื่อเป็นแกนนำรุ่นต่อไป

­

ได้เรียนรู้เรื่องการทำงานเป็นกลุ่มมากขึ้น จากแต่ก่อนตอนที่ทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ เราก็จะเป็นตัวแทนของกลุ่มเพื่อนๆและน้อง รับงานมาจากผู้ใหญ้แล้วก็หมอบหมายให้คนอื่นๆไป ซึ่งทำให้งานแต่ละส่วนออกมาไม่ดีเท่าที่ควร แต่ตอนนี้เวลาทำงาน เราก็จะพยายามชวนเพื่อนๆและน้องๆสมาชิกในกลุ่มเข้ามาร่วมประชุม ร่วมคิด วางแผน แต่ละกิจกรรมมากขึ้น ใครถนัดแบบไหนก็รับอาสาไปทำ งานแต่ละส่วนก็จะออกมาดี ก็เลยได้เรียนรู้เรื่องการทำงานเป็นกลุ่มการทำงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น