จุฑามาศ นาลัย
นักเรียน โรงเรียนดำรงราษฎสงเคราะห์ เชียงราย
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

นางสาว จุฑามาส นาลัย (ดรีม) อายุ 17 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ไทย-สังคม-อังกฤษ) โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ตำแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน

­

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

  • มีวิธีการและได้แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมที่ชัดเจนมากขึ้น
  • สามารถคิดเกมเพื่อใช้ในกิจกรรมสันทนาการในค่ายเองได้
  • จัดค่ายกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจป่า
  • สามารถเขียนบันทึกและเก็บข้อมูลได้ดีมากขึ้น และครบถ้วน
  • ได้เรียนรู้และทำการเพาะต้นกล้าพันธ์ไม้