อังคณา หมื่นแก้ว
นักเรียน โรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์ เชียงราย
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

นางสาว อังคณา หมื่นแก้ว (แคท) อายุ 16 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต) โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ตำแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่ม

­

­

แรงบันดาลใจที่มาทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหรือเข้ามาร่วมกับกลุ่มเยาวชน

“จากการที่ดิฉันได้เข้าร่วมปลูกป่าครั้งแรกทำให้ดิฉันได้รับความรู้ เห็นถึงผลกระทบทางธรรมชาติทั้งต่อตนเองและครอบครัว และได้ทราบประโยชน์ของต้นไม้มากยิ่งขึ้น จึงอยากจะทำโครงการขึ้น”

­

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

  • ได้ฝึกในเรื่องของการรักษาเวลาและเทคนิคความรู้เรื่องการทำสันทนาการ
  • เรียนรู้วิธีการทำงานจากผู้อื่น รวมถึงความแตกต่างในเรื่องของความคิดและทัศนคติที่ไม่เหมือนกันในแต่ละคน
  • ได้ฝึกความรับผิดชอบ และจัดงานตามความถนัดและเหมาะสมให้แต่ละคนได้ รวมถึงสามารถออกแบบกิจกรรมตามความเหมาะสมกับวัย
  • ฝึกการพูดสื่อสาร จนสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่ตัวเองต้องการสื่อสารออกไป