กิตติพงษ์ ภาษี
ผู้อำนวยการสถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ