พัชรี อินทนาม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ