อชิตพล อินทร์ไชย
นักศึกษาชั้นปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ