สุวารี จำนงค์ศาสตร์
ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จ.สระบุรี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ