รัตนาภรณ์ ขวัญทอง
ห้วหน้ากลุ่มและฝ่ายแผนงาน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ