ยุพิน ลุนบง
ครูชีววิทยา โรงเรียนพลพัฒนาศึกษา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ