กมลา รัตนอุบล
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 3
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 5
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 4
ประวัติและผลงาน

 ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

 1. มีความสามารถด้านศิลปะ และออกแบบสื่อสารเรียนรู้ได้ 
 2. รู้จักเด็กและสามารถติดตามพัฒนาการเยาวชนได้ 
 3. มีทักษะในการวางแผนชวนคิดวิเคราะห์ พาเยาวชนวางแผนในการดำเนินโครงการได้ความโดดเด่น 
 4. มีความสามารถด้านศิลปะ และออกแบบสื่อสารเรียนรู้ได้ 
 5. รู้จักเด็กและสามารถติดตามพัฒนาการเยาวชนได้ 
 6. มีทักษะในการวางแผนชวนคิดวิเคราะห์ พาเยาวชนวางแผนในการดำเนินโครงการได้


บทบาทและและความรับผิดชอบในโครงการ :

 1. ออกแบบ วางแผนการผลิตและ เผยแพร่สื่อ เพื่อการสื่อสารผลการปฏิบัติงานขององค์กรสู่สาธารณะ
 2. ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. หนุนเสริมการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชน ดังนี้
 • พัฒนาโครงการของกลุ่มเยาวชนแกนนำ
 • ประสาน กำกับ ติดตาม ให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ
 • สังเกตการณ์ บันทึก และรายงาน ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกิจกรรม และพัฒนาการของ
 • เยาวชนแกนนำ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนแกนนำ
 • รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมของเยาวชนแกนนำผ่านสื่อ Social Network


ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ความรู้/ทักษะที่เ็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรีศิลปบัฒฑิตคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พ.ศ. 2555ออกแบบและวางแผนการผลิตสื่อ

­

­

­

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง