สิงหรัตน์ ใจดา
หัวหน้าโครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ