ปรภูมิ อินจับ
ครูฟิสิกส์ โรงเรียนแม่พริกวิทยา จ. ลำปาง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ