อรวี จินาเที่ยง
รองหัวหน้าโครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ