ประวัติและผลงาน

แรงบันดาลใจที่มาทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหรือเข้ามาร่วมกับกลุ่มเยาวชน

“ครอบครัวมีความสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการและผมก็มีใจรักในการปลูกป่า และได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกลุ่ม เพราะเคยเข้าอบรม ลุงพงษา ชูแนม จึงชักชวนเข้ากลุ่ม หลังจากนั้นก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆมาเรื่อยๆ”


ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

จากที่เห็น เมื่อผ่านการอบรมในค่ายที่ 1 (การเขียนโครงการ), พี่ลงพื้นที่ติดตาม และเมื่อผ่านการอบรมในค่ายที่ 2 (แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพ) สามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงในค่ายที่ 3 พบว่าสนใจในกิจกรรมมากขึ้น(จากเดิมจะสนใจแต่โทรศัพท์มือถือทุกครั้งที่ว่างจะต้องหยิบมาเล่น) กล้าแสดงออกมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆกลุ่มเยาวชนอื่นๆมากยิ่งขึ้น กล้าพูดและแสดงความคิดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (ที่ผ่านมาถามคำถามหรือให้แสดงความคิดใดๆยากมาก ไม่กล้าแสดงออก)


สมรักษ์“กล้าพูดกล้านำเสนอโครงการ รู้จักหลักการและวิธีการเขียนโครงการ ได้ความรู้ และได้ร่วมคิดกระบวนการ มีความสุข มีความภูมิใจ และอยากทำกิจกรรมมากยิ่งขึ้นหลังจากทำกิจกรรมค่าย”