ณัฐวดี หนุนโชค
เยาวชนแกนนำ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน ทต.เมืองแก
ประวัติและผลงาน


ถอดบทเรียนจากค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์

ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561


­

  • ·แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของตนเอง ที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

…อยากเป็นมีธุรกิจเล็กๆ เพราะจะได้ไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน และมีเวลาดูแลแม่

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

…อยากเห็นเด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของหมู่บ้านและโรงเรียน ด้วยความเต็มใจและมีจิตอาสา

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มีอยู่
1)มีความรู้ ความสนใจพิเศษ - มีความรู้เกี่ยวกับการทำผ้าไหมและเสื่อกก รวมถึงกระบวนการทอผ้า นอกจากนั้นยังสนใจการทำการเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกผัก เลี้ยงปลา การทำไร่ทำนา
2)ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ - มีความคิดสร้างสรรค์จากของเหลือใช้ การเพิ่มมูลค่าของสิ่งที่คนอื่นมองไม่ต้องการ
3)ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน, หมู่บ้าน/ตำบล - อยากให้มีกิจกรรมดีๆ ที่ให้ความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ กับเด็กและเยาวชน

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/ สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
- แกนนำเยาวชน 2557 - ต้องการเพิ่มทักษะด้านการแสดงออก และทักษะกระบวนการคิด
  • ·ข้อมูลทั่วไปของครอบครัว

(1)ชื่อ-นามสกุลบิดา (พ่อ)-

(2)ชื่อ-นามสกุลมารดา (แม่) นางจำปี สารสุข ชื่อเล่น จำปี

อาชีพ เกษตรกร ระดับการศึกษา ป.4

ที่อยู่ 132 หมู่ 6 บ้านโคกสาม ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

­

บทบาท/ตำแหน่งในชุมชน อาสาสมัครชุมชน

(3)รายชื่อและจำนวนบุตร

คนที่ 1 นางสาวน้ำผึ้ง สารสุข อายุ 31 ปี ทำงาน พนักงานโรงงาน

คนที่ 2 นางสาวณัฐวดี หนุนโชค อายุ 19 ปี เรียน ปวช.3