เผด็จ ยั่งยืน
รองปลัด อบต.เมืองแก (นักถักทอชุมชน รุ่น 1 )
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน ทต.เมืองแก