คุณนูรอามีนี สาและ
เจ้าหน้าที่โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์เอกการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 

ประสบการณ์การทำงาน

- บัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำพื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ประเด็นการศึกษาสภาพปัญหาและออกแบบการพัฒนาชุมชน ร่วมกับเด็กและเยาวชนในชุมชน

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย : โครงการสะพานชีวิตเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางเลือกด้านการฟื้นฟูและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ภายใต้การสนับสนุนขององค์การยูนิเซฟประเทศไทย

 

ปัจจุบัน

- เจ้าหน้าที่โครงการพลังพลเมือง เยาวชนสงขลา

­

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ