นายกรวิชญ์ มหาวงศ์
ฝ่ายประสานงาน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน
  • จัดค่ายสิทธิมนุษยชนกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
  • เข้าร่วมโครงการค่าย ยุวพิทักษ์สาธารณะสมบัติแผ่นดิน