นายบรรพต มณีโรจน์
ประธาน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน