นายวสันต์ ศรีสุวรรณโณ
สมาชิกโครงการครูเพื่อศิษย์
ประวัติและผลงาน
  • ปลูกปะการัง ร เกาะสาหร่าย จ.สตูล
  • ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ตชด.
  • ค่ายอาสาพัฒนา