เพ็ญเพชร สุขมั่น
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน จังหวัดน่าน