ฐิติรัตน์ สุทธเขต
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen น่านปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen น่านปี 3
ประวัติและผลงาน

ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1. มีทักษะในการบริหารจัดการ สามารถชวนเยาวชนวางแผนในการบริหารจัดการโครงการได้
  2. รู้จักเด็กและสามารถติดตามพัฒนาการเยาวชนได้


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

    "โคชแต๋ม" รับผิดชอบเกี่ยวกับการโคชเยาวชนตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย และทำบัญชีการเงิน การติดต่อประสานงานโครงการ


ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปีความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรี

บริหารการจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยสยาม

2549

1.การบริหารจัดการโครงการและการเงิน

2.พี่เลี้ยงหนุนเสริมการพัฒนาชุมชน

3.ออกแบบเครื่องจัดเก็ยข้อมูลชุมชน


ประสบการณ์การทำงาน :

หน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปีพ.ศ.บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
สถาบันพระปกเกล้า

เยาวชนต้นกล้า


2558

โคชกระบวนกรประจำค่าย

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง