อภิสิทธิ์ ลัมยศ
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen น่านปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen น่านปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen น่านปี 3
ประวัติและผลงาน

รับชมเสวนา "คนใหญ่ฮัก ละอ่อนฮับ ร่วมมืออนุรักษ์ ชุมชนยั่งยืน และวิถีการพึ่งตัวเองบนฐานทรัพยากร"


รับชมเสวนา "งอกเงย งดงาม เพื่อน่านบ้านเกิดฯ"


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL : 

  1.  มีทักษะในการจับประเด็น การเขียน mind map สามารถใช้เครื่องมือการจับประเด็นในการเติมทักษะการเก็บข้อมูลให้เยาวชนได้
  2. มีทักษะการตั้งคำถาม ชวนคิดวิเคราะห์ กระตุ้นคิด สร้างแรงบันดาลใจ และพาเยาวชนและมีเลี้ยงวางแผนในการดำเนินโครงการได้
  3. รู้จักเด็กสามารถติดตามและวิเคราะห์พัฒนาการของเยาวชนได้
  4. มีทักษะในการพูดนำเสนอ และสื่อสารได้ นำกระบวนกิจกรรมได้ 
  5. สามารถออกแบบการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับเยาวชนและพี่เลี้ยงได้


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

     "โคชต้น" เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยรับผิดชอบในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้โครงการเยาวชนฯ จ.น่าน ทั้งการพัฒนาข้อเสนอโครงการ การติดตามหนุนเสริม การจัดเวที workshop ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างพี่เลี้ยงโครงการ พี่เลี้ยงพื้นที่และกลุ่มเยาวชน จนนำไปสู่การรู้จักรากเหง้าของตนเอง การสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด และสำนึกความเป็นพลเมือง


ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปี ความรู้/ทักษะที่เป็นระโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2543

งานพัฒนาชุมชน กระบวนการงานยวิจัยเพื่อท้องถิ่น วิทยากรกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ ทักษะการตั้งคำถาม การชวนคุย

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเฃียงใหม่พ.ศ. 2560งานพัฒนาชุมชน กระบวนการงานยวิจัยเพื่อท้องถิ่น วิทยากรกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ ทักษะการตั้งคำถาม การชวนคุย

­

ประสบการณ์การทำงาน :

น่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปีพ.ศ.บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.น่าน

2551 – ปัจจุบัน (2561)
  • พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
  • ผช.ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.น่าน
  • ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.น่าน

ใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ไปสร้างการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน /เยาวชน ในการที่จะแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเอง โดยโจทย์โครงการ/วิจัย จะต้องมาจากชุมชน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและมีการทดลองปฏิบัติการ รวมถึงการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีพลัง

­