อภิสิทธิ์ ลัมยศ
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen น่านปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen น่านปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen น่านปี 3
ประวัติและผลงาน


­


ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปี พ.ศ. ความรู้/ทักษะที่เป็นระโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2543

งานพัฒนาชุมชน กระบวนการงานยวิจัยเพื่อท้องถิ่น วิทยากรกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ ทักษะการตั้งคำถาม การชวนคุย

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเฃียงใหม่พ.ศ. 2560งานพัฒนาชุมชน กระบวนการงานยวิจัยเพื่อท้องถิ่น วิทยากรกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ ทักษะการตั้งคำถาม การชวนคุย

­

­

ประสบการทำงาน

ลำดับหน่วยงานช่วงปี พ.ศ.บทบาทหน้าที่
1.สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่พ.ศ 2543 - พ.ศ. 2547นักวิชาการเผยแพร่ฝ่ายป่าชุมชน
2.สถานีเกษตรที่สูงดอยอมพายพ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551นักวิชาการเผยแพร่ฝ่ายป่าชุมชน
3.ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน วัดโป่งคำพ.ศ. 2551 - ปัจจุบันนักวิชาการเผยแพร่ฝ่ายป่าชุมชน
4. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นพ.ศ. 2551 - ปัจจุบันใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ไปสร้างกับการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน/เยาวชน ในการที่จะแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเองโดยโจทย์โครงการ/วิจัย จะต้องมาจากชุมชน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการทดลองปฏิบัติการ รวมถึงการเปิดที่ให้ชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีพลัง


ลักษณะงานที่ทำ เจ้าหน้าที่ประสานงาน ติดตามสนับสนุนงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดน่าน งาน เขียนรายงานการวิจัยในพื้นที่จังหวัดน่าน และเขียนรายงานสรุปผลการทำงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน

­

การทำงานด้านเด็กและเยาวชน

      มีประสบการณ์ทำงานพัฒนาเยาวชนใน จ.น่าน มาเป็นเวลากว่า 5 ผ่านการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) มีประสบการณ์การทำงานทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดน่าน มีใจที่อยากเห็นเยาวชนในจังหวัดมีพื้นที่เรียนรู้ มีความเป็นพลเมือง มีทักษะชีวิต และมีต้นทุนด้านเครือข่ายการทำงานจำนวนมาก

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง