วรการณ์ จันอ้น
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen น่านปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen น่านปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen น่านปี 3
ประวัติและผลงาน

ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1.  มีทักษะการตั้งคำถาม ชวนคิดวิเคราะห์ กระตุ้นคิด สร้างแรงบันดาลใจ และพาเยาวชนและมีเลี้ยงวางแผนในการดำเนินโครงการได้
  2. รู้จักเด็กสามารถติดตามและวิเคราะห์พัฒนาการของเยาวชนได้
  3. มีทักษะในการพูดนำเสนอ และสื่อสารได้ นำกระบวนกิจกรรมได้
  4. สามารถออกแบบการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับเยาวชนและพี่เลี้ยงได้


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

  1. จัดเก็บฐานข้อมูล ประวัติ ที่อยู่ ของเยาวชนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  2. บันทึกการประชุมเวทีกิจกรรมโครงการ
  3. บันทึกพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนในแต่ละช่วงระยะโครงการ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
  4. ออกแบบกระบวนการ ลงพื้นที่พัฒนาโครงการ ติกตามหนุนเสริมกิจกรรมของน้องในพื้นที่


ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปีความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรี

ศิลปะศาสตร์บัณฑิต(รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง25521.การจัดทำแผนชุมชน

2.พี่เลี้ยงหนุนเสริมการพัฒนาชุมชน

3.ออกแบบเครื่องจัดเก็ยข้อมูลชุมชน


ประสบการณ์การทำงาน :

หน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปีพ.ศ.บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
1.โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ1.โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดน่าน2553-2555-เจ้าหน้าที่ภาคสนาม1.ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลชุมชน

2.จัดเวทีร่วมงานพัฒนาเชิงพื้นที่

3.ประสานงานชุมชน

2.กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1.โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำมวบเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน2555-2557- เจ้าหน้าที่โครงการ1.จัดทำแผนดำเนินงาน

2.ลงพื้นที่หนุนเสริมชุมชนเป้าหมาย

3.มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน(วัดโป่งคำ)1.โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน2557-2560- เจ้าหน้าที่โครงการ1.หน้าที่ในการจัดเก็บฐานข้อมูล ประวัติ ที่อยู่ ของเยาวชนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.หน้าที่ในการบันทึกการประชุมเวทีกิจกรรมโครงการ

3.ออกแบบกระบวนการ ลงพื้นที่พัฒนาโครงการ ติกตามหนุนเสริมกิจกรรมของน้องในพื้นที่

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง