สุทธิรา อุดใจ
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา ใน Active Citizen น่านปี 3
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen น่านปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen น่านปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen น่านปี 3
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปี พ.ศ. ความรู้/ทักษะทีเป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตการพัฒนาชุมชน สถาบันราภัฎลำปางพ.ศ. 2546การทำงนกับชุมชน การเข้ากับชุมชน
ประกาศนียบัตร วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยพละศึกษา วิทยาลัยลำปางพ.ศ. 2544กาบริหารจัดการโครงการ


ประสบการณ์ทำงาน 

ลำดับหน่วยงานช่วงปี พ.ศ.บทบาท/หน้าที่                ลักษณะงานที่ทำ
1.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูนกุมภาพันธ์ 2546 - พฤษภาคม 2548เจ้าหน้าที่ประสานงาน, ธุรการและ ผู้ช่วยนักวิจัย

งานติดต่อประสานงานโครงการวิจัย จัดทำบัญชีการเงินโครงการ ติดต่อประสานงานกับพื้นที่การทำงาน ฝึกอบรม และเป็นวิทยากรกระบวนการ
2.สถาบันวิจัยหริภุญชัยมิถุนายน 2548 ถึง พฤษภาคม 2550เจ้าหน้าที่ประสานงาน, ธุรการและ ผู้ช่วยนักวิจัย

เจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข จัดทำบัญชีการเงินโครงการ ติดต่อประสานงานกับพื้นที่การทำงาน ฝึกอบรม และเป็นวิทยากรกระบวนการ จัดทำรายงาน
3.ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน วัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่านมิถุนายน 2551 ถึง ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ประสานงาน, ธุรการและ ผู้ช่วยนักวิจัยเจ้าหน้าที่ประสานงาน ติดตามสนับสนุนงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดน่าน งานธุรการ การเงิน เขียนรายงานการวิจัยในพื้นที่จังหวัดน่าน และเขียนรายงานสรุปผลการทำงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน

การทำงานด้านเด็กและเยาวชน

      พัฒนาตนเองมาจากการทำงานกับเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ขยายผลการทำงานเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่านผ่านกระบวนการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการทำงาน โครงการที่ทำเกี่ยวกับเยาวชนคือ โครงการแนวทางการอนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นบ้านโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนบ้านฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน และอีกโครงการคือโครงการกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บ้านสบยาว ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน สองโครงการนี้เน้นให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การคิดโจทย์ คิดปัญหา วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนำมาเป็นโจทย์การทำงานวิจัย โดยแกนนำชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนจะเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาเท่านั้น จึงมีใจที่อยากเห็นเยาวชนมีความคิดวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ที่เข้ามากระทบกับตัวของเยาวชนเอง อีกทั้งอยากเห็นเยาวชนเกิดทักษะชีวิตในการรู้เท่าทันกับผลที่จะกระทบกับตนเองและชุมชน