ขันติพงษ์ กาวิละใจ
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำน้ำตาลมะพร้าว จังหวัดสมุทรสงคราม
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ