คำรณ นิ่มอนงค์
คำรณ นิ่มอนงค์ โคชพัฒนาเยาวชน active citizen จังหวัดสมุทรสงคราม
ประวัติและผลงาน

­

­

ประวัติการศึกษา

ลำดับระดับการศึกษาสาขาชื่อสถาบัน
1.ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการชุมชน)มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.ประกาศนียบัตรบัณฑิตสำนักบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.ปริญญาโทสาขาชนบทศึกษาและการพัฒนา สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร (กำลังศึกษา)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

ลำดับหน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปี พ.ศ.บทบาทหน้าที่
1.มหาวิทยาลัยศิลปากรโครงการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวอารยะธรรมเขมร “นครชัยบุรินทร์”

พ.ศ. 2554ผู้ช่วยวิจัย
2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการการประยุกต์ใช้เทคนิค AIC กับการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมส์ในสถานศึกษา

­

พ.ศ. 2554ผู้ช่วยวิจัย
3.มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการศึกษากรณีตัวอย่างการแก้ไขปัญหาชุมชนจากผลกระทบน้ำท่วม

พ.ศ. 2555ผู้ช่วยวิจัย

ปัจจุบัน   นักประสานงานชุมชน ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม สกว.


­

ทักษะด้านการฝึกอบรม

2556– ปัจจุบัน เข้าร่วมและเป็นทีมฝึกอบรมเกี่ยวกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ การคิดเชิงระบบ การทำงานเป็นทีม พลังกลุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูล การจับประเด็น การทำแผนที่ทางสังคม การสรุปและเขียนรายงาน

บทบาทหน้าที่โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก

- ทีมหนุนเสริมคณะทำงาน ออกแบบกระบวนการเนื้อหาหลักสูตรการอบรม สนับสนุนดำเนินการตามแผนกิจกรรมโครงการ และการขับเคลื่อนโครงการ

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง