บุญรักษ์ จ้อยจินดา
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ภาคตะวันตก
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ เด็กสร้างดี Active Young (สมุทรสงคราม-ราชบุรี) : 

ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1. มีทักษะในการบริหารจัดการ สามารถชวนเยาวชนวางแผนในการบริหารจัดการโครงการได้ 
  2. รู้จักเด็กและสามารถติดตามพัฒนาการเยาวชนได้


บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ :

    เป็นพี่เลี้ยงเยาวชน คอยชวนคิด ชวนคุย และตั้งคำถาม รวมถึงคอยติดตามการดำเนินโครงการของเยาวชน 


ประวัติการศึกษา :

ระดับการ  ศึกษา    วุฒิที่ได้รับ                   สถาบันการศึกษา    
ปี พ.ศ.                    ความรู้/ทักษัที่เป็นระโยชน์ต่อโครงการ
ปวช - ปวส-วิทยาัยเทคนิคสมุทรสงคราม-เรื่องเทคโนโลยีที่เข้ามาหนุนเสริมในการทำงาน
ปริญญาตรี-มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี-การบริหารจัดการและการออกแบบ การบริหารจัดการและออกแบบ ที่ประยุกต์ใช้จากการออกแบบแผนกระบวนการทำงาน


ประสบการณ์การทำงาน :

หน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมปี พ.ศ. บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น--ผู้ประสานงานโครงการประสานงานโครงการต่าง ๆ กับนักวิจัยท้องถิ่น